Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WSS/18/09 - Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - zakończone

14-03-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WSS/18/09

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSS/18/09

[Zanonimizowano]

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 kwietnia 2018 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców:       

[Zanonimizowano]

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 kwietnia 2018 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - Dział Obsługi Świadczeniobiorców 

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. udzielanie bieżącej informacji świadczeniodawcom i świadczeniobiorcom w zakresie zadań działu (telefonicznej, pisemnej i drogą elektroniczną);
 2. przygotowywanie i udostępnianie danych na wniosek uprawnionych instytucji (sąd, prokuratura, policja), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz prowadzenie rejestru udostępnień
 3. przetwarzanie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych i RUM NFZ w zakresie zadań działu
 4. wsparcie obsługi korespondencji dotyczącej Wydziału Spraw Świadczeniobiorców
 5. udział w przetwarzaniu i monitorowaniu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w formie komunikatów XML oraz aplikacji przekazanej przez Centralę NFZ o wykazach oczekujących na świadczenia zdrowotne i wybrane procedury
 6. przygotowywanie sprawozdań w wymaganych zakresach.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe  

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office i innego sprzętu biurowego
 • dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
 • 3-letni staż pracy przy średnim wykształceniu
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność
 • odporność na stres

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji  
 • obowiązkowość, terminowość, sumienność
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielne rozwiązywanie problemów

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)”

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 30.03.2018 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/18/09

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 14 marca 2018 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 25.05.2018
Publikacja informacji: 25.05.2018 14:21
Aktualizacja informacji: 25.05.2018 14:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności