Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/19/94 - Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

18-10-2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/19/94


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSS/19/94

[Zanonimizowano]

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2019 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  Starszego Referenta  w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców:      

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 listopada 2019 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców. 

Wymiar etatu: 1  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 1. udzielanie informacji świadczeniodawcom w zakresie zadań działu(telefonicznej, pisemnej i drogą elektroniczną),
 2. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami w zakresie sporaw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. przetwarzanie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych na poziomie operatoróww Oddziale, w celu stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz pomimo braku ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń,
 5. przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 50 ust. 18 w sprawie ustalenia poniesionych przez Fundusz kosztów zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Funduszu,
 6. potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz,
 7. rozpatrywanie wniosków o rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe   

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.);
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office i innego sprzętu biurowego;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • odporność na stres;
 • zdolność logicznego myślenia.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe;
 • podpisany list motywacyjny i CV;
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji",

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów" (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne),

- „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji",

- „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 06.11.2019 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSS/19/94.

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730.

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna,która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętnościoraz zadania symulacyjne;
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani;
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniowąna podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.                                                                                                                    

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917 ). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2019 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Karolina Kłosin
Wytworzenie informacji: 18.10.2019
Publikacja informacji: 18.10.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 10.01.2020 11:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności