Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/20/8 - Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

26-02-2020

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/20/8


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSS/20/08

[Zanonimizowano]

Podpisała: Monika Kasprzyk p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lipca 2020 r.


Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/20/8

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Starszy Referent w Wydziale Spraw świadczeniobiorców:

[Zanonimizowano]

Podpisała: Monika Kasprzyk p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 maja 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika,  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymiar etatu: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 1. udzielanie informacji świadczeniobiorcom w zakresie zadań działu (telefonicznej, pisemnej i drogą elektroniczną),
 2. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. przetwarzanie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych na poziomie operatorów w Oddziale, w celu stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia
  i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz pomimo braku ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń,
 5. przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 50 ust. 18 w sprawie ustalenia poniesionych przez Fundusz kosztów zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Funduszu.

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe.

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.),
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i innego sprzętu biurowego,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres,
 • zdolność logicznego myślenia.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”;

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”, (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne);

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”;

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 13.03.2020 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSS/20/8.

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne ,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.):

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą
  w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 164).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze m.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Karolina Kłosin
Wytworzenie informacji: 13.08.2020
Publikacja informacji: 26.02.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 13.08.2020 10:25
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności