Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Rekrutacja

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest otwarty i konkurencyjny oraz zgodny z zasadami równouprawnienia.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. W związku z tym nabór kandydatów do NFZ jest ściśle określony w art. 107 a – g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Ogłoszenia o naborze są skierowane do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy
w Świętokrzyskim OW NFZ. Do Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacje na wakujące stanowisko pracy może złożyć każdy zainteresowany, który spełnia wymagania określone
w ogłoszeniu, w szczególności w zakresie wykształcenia, stażu pracy i innych posiadanych kwalifikacjach.

Osoby podejmujące pracę w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny wiedzieć, że sposób zatrudnienia pracowników odbywa się z poszanowaniem i respektowaniem przepisów prawa pracy, w tym przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy, mówiącego o równym traktowaniu pracowników i ich niedyskryminowaniu np. ze względu na niepełnosprawność.

Wszystkich Kandydatów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w ogłoszeniach, a dotyczące:

 • miejsca wykonywania pracy;
 • głównych obowiązków na danym stanowisku pracy;
 • wymaganego wykształcenia;
 • wymaganego okresu aktywności zawodowej;
 • wymagań koniecznych stawianych kandydatom;
 • wymagań pożądanych.

Prosimy o staranne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania);
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisanych: listu motywacyjnego i CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej; konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane;
 • oświadczenie (podpisane) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO), w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Ważne informacje:

 • kandydat w procesie rekrutacji jest obowiązany podać dane osobowe na podstawie art. 221 § 1 Ustawy z 26.06.1974r.„Kodek Pracy” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. „w sprawie dokumentacji pracowniczej” ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2369),
 • podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne i wynika z inicjatywy kandydata lub wniosku pracodawcy. Przekazanie tych danych osobowych w dokumentacji rekrutacyjnej, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jednakże w przypadku szczególnych kategorii danych, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w formie pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Ustawy
  z 26.06.1974r.  „Kodeks Pracy”.

W powyższej sytuacji, prosimy o dołączenie do dokumentów, podpisanego oświadczenia, stanowiącego zgodę na przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w celu zapewnienia możliwości ich wykorzystania w realizowanych czynnościach wynikających z zakresu prowadzonego postępowania rekrutacyjnego (wzór zgody w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO „Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.”  

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustala komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Inne informacje:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
  w celach kontaktowych, w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani;
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem.

Wszystkich zainteresowanych propozycjami pracy w Świętokrzyskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy o składanie osobiste dokumentów w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub prosimy o przesłanie dokumentów na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9

z dopiskiem: oferta pracy: tu należy wpisać symbol rekrutacji, w której chcemy wziąć udział.

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Informacje dodatkowe:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA W ŚWIĘTOKRZYSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ (10)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 25-025 Kielcach, przy ul. Jana Pawła II nr 9;

▪ za pomocą platformy ePUAP;

▪ e-mailem: biuro@nfz-kielce.pl;

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: 25-025 Kielcach, przy ul. Jana Pawła II nr 9;

▪ telefonicznie: 413646263;

▪ e-mailem: ;

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych są:

RODO, w szczególności:

- art. 6 ust. 1 lit c – w zakresie danych wynikających z przepisów ustawy;

- art. 6 ust. 1 lit. a - w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy,

- art. 9 ust. 2 lit. a - w zakresie dobrowolnie udostępnionych danych wykraczających poza wymóg ustawowy;

▪ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w szczególności art. 221, 221a, 221b,

▪ rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności art. 107b, 107d oraz 107f. - w zakresie upowszechniania danych
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone:

 • w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji, jeżeli Państwa kandydatura zostanie odrzucona na etapie weryfikacji wymogów formalnych, nie zakwalifikuje się do drugiego etapu rekrutacji oraz
  w przypadku postępowań zakończonych bez wyboru kandydata ,
 • po 3 miesiącach od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia, w którym wybrany kandydat nie podjął zatrudnienia;

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

▪ prawo do usunięcia danych osobowych;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy Kodeks Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych informacji jest dobrowolne, jednak w przypadku danych dotyczących kontaktu (telefon, e-mail) ich niepodanie może spowodować brak możliwości skutecznego poinformowania kandydata o planowanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

 

…..………………….………
(miejscowość, data wypełnienia dokumentu)

 

……………………………………..

                 (imię i nazwisko kandydata)

……………………………………..

  (miejsce  zamieszkania – adres do korespondencji)

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a), zapoznany(a) z:

 • prawem do wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • przetwarzaniem danych zgodnie z prawem, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), oświadczam, że

wyrażam zgodę

na przetwarzanie przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji czynności niezbędnych dla przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego:

numer:……………………..…………………………………………….……,

na stanowisko: ……………….……………………………….........................,

do komórki organizacyjnej ……..…………………………………………….

...............................

(podpis kandydata do pracy)

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z załączoną klauzulą informacyjną.

...............................

(podpis kandydata do pracy)