Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Rekrutacja

Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Narodowym Funduszu Zdrowia jest otwarty i konkurencyjny oraz zgodny z zasadami równouprawnienia.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. W związku z tym nabór kandydatów do NFZ jest ściśle określony w art. 107 a – g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Ogłoszenia o naborze są skierowane do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy
w Świętokrzyskim OW NFZ. Do Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacje na wakujące stanowisko pracy może złożyć każdy zainteresowany, który spełnia wymagania określone
w ogłoszeniu, w szczególności w zakresie wykształcenia, stażu pracy i innych posiadanych kwalifikacjach.

Osoby podejmujące pracę w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny wiedzieć, że sposób zatrudnienia pracowników odbywa się z poszanowaniem i respektowaniem przepisów prawa pracy, w tym przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy, mówiącego o równym traktowaniu pracowników i ich niedyskryminowaniu np. ze względu na niepełnosprawność.

 

Wszystkich Kandydatów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w ogłoszeniach, a dotyczące:

 • miejsca wykonywania pracy;
 • głównych obowiązków na danym stanowisku pracy;
 • wymaganego wykształcenia;
 • wymaganego okresu aktywności zawodowej;
 • wymagań koniecznych stawianych kandydatom;
 • wymagań dodatkowych.

 

Prosimy o staranne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisanych: listu motywacyjnego i CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej; konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopii dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i dodatkowe;
 • oświadczenie (podpisane) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO), w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszego poradnika, który zawiera więcej informacji na temat jak prawidłowo złożyć dokumenty, jak przebiega proces rekrutacji oraz jakie są stosowane techniki naboru. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY