Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2020

Działając na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017, poz. 9), w związku z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)

 

DYREKTOR
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: 25-025 Kielce,
ul. Jana Pawła II 9
zaprasza jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego
do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

 

Wnioski winny być składane w postaci papierowej do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem:

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ww. wzorem wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek,
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę,
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania,
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów,
 6. harmonogram realizacji programu,
 7. planowane koszty realizacji programu,
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu,
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa z dniem 1 września 2019 roku.

Termin rozpatrzenia wniosków: do 1 listopada 2019r.

Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 15 listopada 2019r.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)
 •  pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. 2018, poz. 1492).

UWAGA!

Wniosek należy sporządzić w oparciu o opis programu polityki zdrowotnej sporządzony zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. 2017r., poz. 2476).

Świadczenia realizowane w ramach Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t. j. Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)

Podjęcie przez Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017, poz. 9)

Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 18.07.2019 15:02
Aktualizacja informacji: 19.07.2019 12:44
Sprawdź historię zmian