Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024 >>> otwórz pdf

  • Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2024 roku, pobierz plik w pdf
  • Wzór wniosku, pobierz w docx

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 >>> otwórz pdf

  • Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2023 roku, pobierz plik w pdf
  • Wzór wniosku, pobierz w docx lub rtf lub pdf

Informacja Dyrektora Oddziału o wyborze wnioskodawców i dofinasowaniu programów zdrowotnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022 >>> otwórz pdf

23.08.2021
Aktualizacja komunikatu z dnia 19.08.2021

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do siedziby Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45.

Termin składania wniosków na 2022 r. upływa 1 września 2021 r.

Wniosek musi zawierać:

1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek,

3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę,

4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania,

5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów,

6. harmonogram realizacji programu,

7. planowane koszty realizacji programu,

8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu,

9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48 d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć:

1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego programu Zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 183 i 694).

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Podstawa prawna: art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 i 1292) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków
i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017 r. poz. 9).

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ, pobierz docx

 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ
Publikujący informację: Malgorzata Koszur
Publikacja informacji: 27.11.2023 15:39
Aktualizacja informacji: 28.11.2023 09:20
Sprawdź historię zmian