Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z A P R O S Z E N I E


DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”,
w związku z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 12 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE
adres: 71-470 SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2021

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa z dniem 1 września 2020 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Wniosek zawiera:
 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 • wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 • określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 • określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 • harmonogram realizacji programu;
 • planowane koszty realizacji programu;
 • opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 • informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 1. Do wniosku dołącza się:
 • pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 ustawy o świadczeniach;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy
  o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (tj. z dnia 22 listopada 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.).

Wzór wniosku – do pobrania.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do
Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji
o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku
dokonuje w terminie 14 dni.

Szczecin, dnia 09 lipca 2020 r.

 

______________________________________

podpis Dyrektora Oddziału NFZ

 

Informacja Dyrektora Oddziału o wyborze wnioskodawców i dofinasowaniu programów zdrowotnych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021 >>> otwórz pdf 

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ZOW NFZ
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 06.11.2020 16:03
Aktualizacja informacji: 16.12.2020 13:45
Sprawdź historię zmian