Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

07-11-2014

Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zarządzenia kryterialnego z przepisami zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza oraz programy profilaktyczne. Najważniejszą zmianą jest dodanie kryteriów oceny dla zakresów dedykowanych dzieciom w ramach rehabilitacji. W przypadku opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień doprecyzowano przepisy dotyczące pracownika socjalnego oraz uszczegółowiono warunki dodatkowo oceniane obejmujące dostęp do oddziału całodobowego i oddziału dziennego. W ramach profilaktycznych programów zdrowotnych doprecyzowano przepisy dotyczące personelu realizującego świadczenia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 20 listopada 2014 r. na adres e-mail .

Uwaga: Prosimy o przesyłanie uwag w układzie tabelarycznym wyłącznie w plikach excel (.xls lub .xlsx) lub word (.doc lub .docx) - zgodnie z załączonym wzorem.

Wszystkie aktualności