Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne

07-04-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1) ) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.140 z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie podczas epidemii COVID-19 dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów.

Z uwagi na pilny charakter sprawy, uprzejmie proszę o przekazanie opinii w sprawie przedmiotowego projektu do dnia 8 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00, na adres e-mail .

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 07.04.2020 11:18
Aktualizacja informacji: 07.04.2020 11:30
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności