Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

28-12-2017

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt został opracowany ze względu na konieczność dostosowania przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r. (Min. Zdr. poz. 129). Dodatkowo, analogicznie jak w przypadku programów lekowych, wprowadzono przepis pozwalający świadczeniodawcy zakwalifikowanemu do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na złożenie wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń z zakresu chemioterapii. Złożenie wniosku będzie dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy nowe miejsce udzielania świadczeń nie może zostać objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w trybie art. 139 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 159a ustawy o świadczeniach. Wniosek będzie mógł dotyczyć jedynie dotychczas realizowanych trybów udzielania świadczeń z zakresu chemioterapii.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag do projektu zarządzenia do dnia 11 stycznia 2018 r. na adres e-mail: w wersji elektronicznej edytowalnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.12.2017 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności