Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

26-04-2018

Projektowane zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, wprowadza:

  • jednoznaczne przepisy dotyczące przedterminowego zakończenia KOS-zawał lub przeniesienia pacjenta do innego ośrodka posiadającego umowę na realizację tych świadczeń,
  • współczynnik korygujący o wartości 1,1 dla świadczeń kardiologicznych dla podmiotów będących instytutami, równoważny ze współczynnikiem w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie kardiologia,
  • współczynnik o wartości 1,1 dla świadczeń w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej,
  • umożliwienie rozliczania współczynnika korygującego w chwili wystawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań kardiologicznych do podjęcia pracy,
  • umożliwienie do realizacji w ramach KOS-zawał wszystkich JGP dotyczących elektroterapii poprzez dodanie grup: E31 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego, E32 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego i E33 Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT).

Dodatkowo zmieniono strukturę załącznika 1k, a w szczególności w miejsce modułów wprowadzono podział na leczenie, rehabilitację i monitorowanie oraz umożliwiono odrębne rozliczanie wizyty koordynująco - kontrolnej.

W związku ze znaczną liczbą zmian zdecydowano zastąpić dotychczas obowiązujące zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. nowym zarządzeniem.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 12:00, na adres e-mail

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.04.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności