Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne

17-05-2018

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z dnia 16 maja 2018 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

Zmiany wprowadzone w projekcie zarządzenia polegają na połączeniu dwóch odrębnych zarządzeń:

a) Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (z późn. zm.),

b) Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.).

Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia interesariuszom transparentności treści zarządzenia oraz uproszczenia korzystania z zawartych w nim przepisów.

Dodatkowo w zarządzeniu dokonano zmian w zakresie szczegółowo opisanym w uzasadnieniu do projektu zarządzenia z dnia 16 maja 2018 r.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 31 maja 2018 r. do godziny 16:00, które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej .exel.  

Tabela do pobrania


1) Podmioty uprawnione – uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938, 2110, 2361 i 2434) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.05.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 17.05.2018 16:23
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności