Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - lecznictwo uzdrowiskowe

02-01-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.1)

Projektowane zarządzenie realizuje zobowiązanie nałożonego na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590). Zmiana stanowi zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki. Zniesienie wymogu stosowania pieczątek realizowane jest w odniesieniu do załącznika nr 3 do zarządzenia.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższej modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem wraz z ujednoliceniem dotychczasowych przepisów.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 16 stycznia 2020 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej MS Excel.

 

Tabela uwag


1) Uprawnione podmioty – podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146, z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.01.2020 09:56
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności