Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23-12-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt z dnia 20 grudnia 2019 r. zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Konieczność ponownego przedłożenia projektu zarządzenia do konsultacji wiąże się z ogłoszeniem przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Obwieszczenia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, które wprowadza nowe taryfy do świadczeń, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, które jednocześnie uchyliło Obwieszczenie Prezesa AOTMiT z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. 

Zmiany w brzmieniu niniejszego projektu odnoszą się wyłącznie do rozwiązań wprowadzonych dla Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, Środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny oraz Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny. Uwagi zgłoszone w ramach poprzednich konsultacji do projektu zarządzenia z dnia 29 października 2019 r. zostaną rozpatrzone łącznie, zatem Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej prosi o odniesienie się jedynie do przepisów zmienionych w aktualnym projekcie. W przypadku, gdy złożone przez podmiot uwagi będą dotyczyły tych samych przepisów określonych w poprzednim projekcie, Fundusz pozostawi je bez rozpatrzenia. 

Uwagi należy składać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do dnia 28 grudnia 2019 roku na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSY.

Tabela uwag

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 23.12.2019 12:24
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności