Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - pomoc doraźna i transport sanitarny

02-08-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.1)

Zarządzenie wprowadza zapisy dotyczące nowowprowadzanego świadczenia gwarantowanego, tj. świadczeń realizowanych przez zespół transportu medycznego.

W projektowanym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w zakresie: świadczenia udzielane przez zespól transportu medycznego m.in.:

  • wskazano zasady organizacji danych świadczeń na terenie województwa,
  • określono zasady realizacji umów obejmujących niniejsze świadczenia opieki zdrowotnej,
  • dookreślono zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy,
  • wprowadzono dokumentację zbiorczą i indywidualną, która powinna być prowadzona przez świadczeniodawców udzielających niniejszych świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 23  sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej MS Excel.

Tabela uwag do pobrania


1) Uprawnione podmioty – podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146, z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.08.2019 10:55
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności