Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

24-01-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Projekt zarządzenia reguluje zasady realizacji pilotażu, którego przedmiotem jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

Pilotaż jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Nabór do pilotażu, będzie prowadzony we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ, w podziale na 3 obszary postepowania w zależności od wielkości populacji będącej pod opieką danego miejsca udzielania świadczeń. Planowaną liczbę świadczeniodawców do realizacji pilotażu w podziale na obszary i OW NFZ, prezentuje tabela poniżej.

Tab. Obszary postępowania (wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie) oraz liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez podmioty przystępujące do pilotażu POZ PLUS.

Województwo

do 5 tys. (wieś)

5-10 tys. (wieś/miasto)

10-20 tys. (miasto)

Suma

dolnośląskie

 

3

 

3

kujawsko-pomorskie

 

2

 

2

lubelskie

2

 

 

2

lubuskie

2

 

 

2

łódzkie

 

3

 

3

małopolskie

 

2

 2

4

mazowieckie

 

2

4

6

opolskie

2

 

 

2

podkarpackie

2

 

 

2

podlaskie

2

 

 

2

pomorskie

 

3

 

3

śląskie

 

4

 

4

świętokrzyskie

2

 

 

2

warmińsko-mazurskie

2

 

 

2

wielkopolskie

2

2

 

4

zachodniopomorskie

2

 

 

2

Suma

18

21

6

 

 

W projekcie uwzględniono uwagi Zespółu do spraw wdrożenia projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”, powołany przez Ministra Zdrowia, zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2018 r.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 31 stycznia 2018 r. na adres e-mail: .

Uwaga:

Prosimy o przesyłanie uwag w układzie tabelarycznym w plikach excel (.xls lub .xlsx) lub word (.doc lub .docx), z uwzględnieniem następujących kategorii w kolumnach: „lp.”, „zgłaszający”, „przepis którego dotyczy uwaga”, „uwaga”, „uzasadnienie” – każda z uwag w innym wierszu, zgodnie z poniższym wzorem:

Lp.

Zgłaszający

Przepis którego dotyczy uwaga

Uwaga

Uzasadnienie

1

Nazwa podmiotu zgłaszającego

konkretny przepis zarządzenia/załącznika, np. zarządzenie §1ust.2 pkt 1

Treść uwagi

Treść uzasadnienia

2

Nazwa podmiotu zgłaszającego

konkretny przepis zarządzenia/załącznika, np. zał. nr 7 §1 ust.1

Treść uwagi

Treść uzasadnienia

Prosimy o nie przesyłanie uwag w plikach PDF.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 24.01.2018 00:00
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności