Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - ratownictwo medyczne

28-08-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

W zarządzeniu wprowadzono zmiany wynikające z przepisów prawa, które zaczną obowiązywać począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., w szczególności z zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115, z późn. zm.). Projektowane zarządzenie dotyczy głównie zapisów odnoszących się do dyspozytorów medycznych oraz funkcjonowania dyspozytorni medycznych. Zgodnie bowiem z przepisami prawa obecnie obowiązującego, z dniem 1 stycznia 2021 r. dyspozytornia medyczna staje się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego wskazaną w wojewódzkim planie działania systemu, natomiast dyspozytorzy medyczni, wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, stają się pracownikami urzędów wojewódzkich.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 12 września 2020 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej MS Excel.

Tabela do uwag do pobrania

 


1) Uprawnione podmioty – podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 30, z późn. zm.).

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.08.2020 08:53
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności