Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

27-11-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

Niniejsze zarządzenie jest konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115). Projektowane zarządzenie dotyczy głównie wprowadzonego, ww. ustawą, art. 49 ust. 5a ustawy o PRM, zgodnie z którym dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsm@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej MS Excel.

 


1) Uprawnione podmioty – podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146, z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.11.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 27.11.2018 15:13
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności