Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

13-03-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty.

Projekt niniejszego zarządzenia stanowi realizację przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniających rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej, wprowadzających do wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenie: „opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego” oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W związku z ww. przepisami, uwzględniając konieczność zapewnienia pacjentom po zawale mięśnia sercowego kompleksowego dostępu do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zabiegów kardiologii interwencyjnej, kompleksowej rehabilitacji, elektroterapii i specjalistycznej opieki kardiologicznej, wraz z zapewnieniem jej ciągłości w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, wprowadzono do finansowania nowy zakres świadczeń – kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego.

W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami zgodnie z kryteriami wyboru ofert określonymi w  ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r., warunki zawierania i realizacji umów w zakresie: Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego, przeniesione zostały do odrębnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.
Konsekwencją wyodrębnienia nowego zarządzenia dedykowanego dla świadczeń udzielanych w ramach opieki kompleksowej, jest wprowadzenie nowego wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Wprowadzając opiekę kompleksową oczekuje się przede wszystkim poprawy jakości opieki nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego oraz efektywności leczenia, w tym zmniejszenia liczby rehospitalizacji poprzez ułatwienie dostępności do świadczeń, tj.: zabiegów angioplastyk w ramach II etapu (dokończenie procesu rewaskularyzacji), pomostowania aortalno-wieńcowego, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora (ICD) albo kardiowertera/defibrylatora z funkcją desynchronizacji (CRT-D) oraz kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki kardiologicznej w okresie 12 miesięcy od wypisu ze szpitala.
W celu motywowania świadczeniodawców do poprawy jakości udzielanej opieki, zapewnienia jej ciągłości i kompleksowości w optymalnym z punktu widzenia klinicznego czasie, dla świadczeń w przedmiotowym zakresie wprowadzono współczynniki korygujące, m.in. w przypadku zapewnienia rehabilitacji kardiologicznej w jak najszybszym czasie od wypisu ze szpitala, po zrealizowaniu wszystkich świadczeń w zgodnie z indywidualnym planem leczenia pacjenta w ciągu 12 miesięcy.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę o przekazanie w terminie do dnia 27 marca 2017 r. na adres e-mail: .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 13.03.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności