Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

15-05-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projektowane zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, wynikają między innymi  z postulatów  kierowanych do Prezesa NFZ, o dokonanie zmian postanowień przedmiotowego zarządzenia poprzez wprowadzenie współczynnika korygującego dla podmiotów leczniczych nie będących instytutami lub podmiotami utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnię medyczną, które na podstawie art. 89 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), udostępniają swoje jednostki organizacyjne uczelniom medycznym do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzono również współczynnik korygujący 1,54 w sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegu na obu gałkach ocznych, rozliczanych grupami: B16, B16G, B17, B17 G, B18, B19 oraz na obu piersiach, rozliczanych grupami: J01, J02 oraz J04. Współczynnik korygujący ma na celu dostosować poziom finansowania do kosztów ponoszonych w sytuacji jednoczasowego wykonania zabiegu na narządach parzystych.

W katalogu grup:

  • wyodrębniono grupy dla starszej populacji, gdzie według analizy obserwowana jest największa dysproporcja w medianie czasu hospitalizacji pomiędzy populacją pacjentów starszych (>65 r.ż.) i młodszych (<66 r.ż.) – z uwagi na istotnie różne koszty leczenia pacjentów w zależności od wieku pacjentów, czy też choroby współistniejące, rozliczanych grupami: C21, E22, E74, F07, F47, H62, H74, H85, J03, K53, L62,
  • w grupach  zachowawczych wprowadzono wartość punktową dla hospitalizacji < 3 dni - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowa na poziomie 50% stawki bazowej,
  • w grupach dla typu umowy hospitalizacja planowa wprowadzono wartość punktową na poziomie 90% stawki bazowej.

W katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, zmiany polegają na dodaniu produktu rozliczeniowego dedykowanego do rozliczania opieki psychologicznej udzielanej kobiecie w sytuacji niepowodzenia położniczego (dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej) podczas jej pobytu w oddziale szpitalnym. Umożliwiono także rozliczanie wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka z rozpoznaniem Q81.0 - Q81.8 (dotyczy Peha-haft opaska elastyczna kohezyjna, Nobahaft-crepp, Mepilex Transfer, Mepilex EM, Niltac silikon do usuwania przylepca) na podstawie faktury.

W załączniku dotyczącym oceny stanu pacjenta według skali TISS-28, stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia, dokonano modyfikacji mających charakter porządkowy i dookreślający składowe podlegające ocenie w przedmiotowej skali. Wynikają one przede wszystkim z aktualnej wiedzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w tym z obecnie stosowanych technik/metod leczenia. Ponadto, w punkcie dotyczącym innych interwencji uwzględniono procedurę związaną z udzielaniem kosztochłonnego  świadczenia hipotermii leczniczej, jako istotnego do wykazania.

W charakterystyce JGP:

  • dostosowano kody procedur medycznych wg ICD-9 w grupie E50 -  zgodnie ze  słownikiem ICD-9 opublikowanym w wersji 5.34,
  • wprowadzono do grupy E89 warunek dotyczący czasu hospitalizacji poniżej dwóch dni,
  • przesunięto procedury 85.313 Obustronna zmniejszająca mammoplastyka, realizowanej w grupie J05 Średnia chirurgia piersi do grupy J03 Duże zabiegi w obrębie piersi .
  • w grupie H14 usunięto rozpoznania od M17.0 do M17.5,
  • w grupie H15 usunięto rozpoznania od M16.0 do M16.7,
  • w grupie H01 i H11 dodano rozpoznanie T84.0.

Zmodyfikowano załącznik 11a do zarządzenia, dotyczący oceny problemów zdrowotnych pacjenta geriatrycznego według skali VES-13, zgodnie z stanowiskiem Ministra Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę o przekazanie w terminie do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: , „uwagi SZP”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.05.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności