Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

30-05-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do ponownej konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne został udostępniony do ponownej konsultacji ze względu na liczne uwagi i wnioski, zgłaszane w procesie konsultowania projektów zarządzeń dostosowujących przepisy do nowych regulacji dotyczących systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, w kwestii rozszerzenia rodzajów świadczeń o zmiany wycen świadczeń, które mają na celu m.in. pokrycie zwiększonych kosztów pracy wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).

W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie obszaru objętego ww. działaniem, ale jednocześnie z uwagi na ograniczone środki w planie finansowym Funduszu proces wprowadzenia przedmiotowych zmian rozłożono na dwa etapy, od 1 lipca br. oraz 1 października br., co pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa finansowego płatnika.

Tak więc projektowane zarządzenie uwzględnia zarówno zmiany związane z korektą  wyceny punktowej świadczeń od 1 lipca 2017 r. oraz przeliczeniem wartości punktowych poszczególnych produktów rozliczeniowych na nową liczbę punktów (przy założeniu, że średnia wartość punktu będzie wynosić 1 zł) z jednoczesną korektą tych wartości punktowych od 1 października 2017 r., jak również uwzględnia zmiany, będące przedmiotem konsultacji w okresie 15 - 29.05.2017r., obejmujące m.in.:

  • wprowadzenie współczynników korygujących dla grupy świadczeniodawców, będących podmiotami leczniczymi utworzonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniających jednostki organizacyjne na rzecz publicznej uczelni medycznej, oraz w sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegu na narządach parzystych,
  • wprowadzenie produktu rozliczeniowego dedykowanego do rozliczania opieki psychologicznej,
  • wyodrębnienie grup dla starszej populacji (>65 r.ż.),
  • wprowadzenie w grupach zachowawczych wartości punktowych dla hospitalizacji < 3 dni na poziomie 50% stawki bazowej, oraz w grupach dla typu umowy „hospitalizacja planowa” wartości punktowych na poziomie 90% stawki bazowej,
  • modyfikację skali VES-13, dotyczącą oceny problemów zdrowotnych u pacjenta geriatrycznego, zgodnie z stanowiskiem Ministra Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
  • modyfikację składowych podlegających ocenie stanu pacjenta według skali TISS-28.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę o przekazanie w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: , „uwagi SZP”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.05.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 31.05.2017 16:31
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności