Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

18-05-2018

Projektowane zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

W niniejszym zarządzeniu, zmieniającym zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz w warunkach realizacji umów zakresów (załącznik nr 3 do zarządzenia).

Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej . (Dz. U. poz. 657).

Zmiany polegają na dodaniu pięciu nowych zakresów świadczeń, odpowiadających pięciu nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych.

W przedmiotowych zakresach utworzono nowe produkty rozliczeniowe, których struktura i wyceny odpowiadają projektom taryf świadczeń opracowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i opublikowanym w raportach w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 31 maja 2018 r., na adres e-mail

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.05.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności