Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

14-03-2018

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400 i 1628 oraz z 2017 r. poz. 1809.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem.

Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie zarządzenia są efektem dużej liczby zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie w załączniku nr 1d stanowiącym Katalog produktów rozliczeniowych koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR), w ramach produktu rozliczeniowego: KO-CZR program terapeutyczno-rehabilitacyjny wydłużono możliwość rozliczenia 25 godzin programu terapeutycznego z miesięcznego na kwartalny.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 28 marca 2018 roku na adres e-mail: wpisując w temacie maila „uwagi Za życiem”.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.03.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności