Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

02-12-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581) oraz § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, zwanego dalej „zarządzeniem”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania przepisów nowelizowanego zarządzenia do opublikowanego w dniu 25 listopada 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 1958), zwanego dalej „rozporządzeniem wysokospecjalistycznym, wprowadzającego m.in. nowe świadczenie wysokospecjalistyczne „Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka”.

Ponadto w niniejszym zarządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące sumowania świadczeń, w szczególności w ramach zakresu przeszczepianie/wspomaganie serca.

W celu umożliwienia rozliczenia jednoczasowego przeszczepienia narządu finansowanego ze środków budżetowych oraz przeszczepienia nie stanowiącego świadczenia wysokospecjalistycznego, wprowadzono możliwość rozliczenia przeszczepienia nerki bądź trzustki w ramach umowy szpitalnej na poziomie 60% odpowiedniej JGP. Jest to rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego już rozliczania dwóch JGP w sytuacjach uzasadnionych klinicznie.

Kolejne zmiany wynikają z przyznania świadczeniodawcy możliwości odwołania się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od stanowiska dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie świadczenia. Prezes Funduszu może zweryfikować stanowisko dyrektora Oddziału Wojewódzkiego ale wyłącznie pod względem formalno-prawnym.

Powyższe ograniczenie uprawnienia Prezesa Funduszu wynika z faktu, iż Prezes Funduszu nie jest stroną umowy cywilnoprawnej, której wniosek o indywidualne rozliczenie świadczenia dotyczy, zatem brak jest również możliwości ingerowania przez Prezesa Funduszu w sferę rozliczeń finansowych pomiędzy stronami umowy. Powyższe powoduje również, iż stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie, w tym również wysokości kwoty finansowania, jest ostateczne w zakresie merytoryczno-finansowym.

Dodatkowo wprowadzono zmiany do załącznika stanowiącego wzór umowy wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 oraz 1828).

Przewiduje się, iż zarządzenie wejdzie w życie w dniu następującym od dnia podpisania i będzie miało zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

W celu zapewnienie odpowiedniego czasu na zawarcie umów na realizację nowego świadczenia oraz na dostosowanie się świadczeniodawców do zmiany warunków realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt niniejszego zarządzenia do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni.

Proszę o przekazanie opinii w sprawie przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji, na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 02.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 02.12.2015 15:44
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności