Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

06-11-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (z późn. zm.), które z dniem 31 grudnia 2017 r. straci moc, wprowadzono zmiany związane między innymi z rozliczaniem świadczeń „Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dzieci”, polegające na udostępnieniu świadczeniodawcom posiadającym status centrum urazowego dla dzieci, do realizacji i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem wielonarządowych obrażeń ciała u dzieci, nowoutworzonych grup JGP T11 – T16 dedykowanych urazom dziecięcym.

W niniejszym zarządzeniu, zgodnie z art. 146 ust. 6 znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaimplementowano w katalogu grup, nowe taryfy w przypadku niektórych świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stanowi to wprowadzenie w życie przepisów Obwieszczeń Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada br. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2018 r.

Dodatkowo, w zarządzeniu wprowadzono:

  • nowy produkt rozliczeniowy o kodzie 5.51.01.0017017 „Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna” dedykowany do rozliczania szeregu badań diagnostycznych, które ze względu na specyfikę i konieczność zastosowania m.in. znieczulenia nie mogą być wykonywane w ramach pakietów diagnostycznych w trybie ambulatoryjnym,
  • nowy statystyczny produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.52.01.0001511 „Kolejne badanie genetyczne pierwotnie pobranego materiału – w trybie ambulatoryjnym”, umożliwiający rozliczanie wykonanych ponownie badań genetycznych z katalogu produktów do sumowania,  z zastrzeżeniem że rozliczanie badań tym produktem możliwe będzie przy modyfikacji ustalonego leczenia przy jednoczesnej konieczności sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań,
  • w grupach z sekcji P (Choroby dzieci) – dla hospitalizacji < 3 dni wprowadzono wartość punktową na poziomie 65% wartości bazowej danej JGP (dotychczas 50% dla hospitalizacji < 3 dni),
  • w grupie C13 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. dla typu umowy hospitalizacja, hospitalizacja planowa, leczenie jednego dnia wprowadzono jednakową taryfę świadczenia;

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 21 listopada  2017 roku do godz. 16.00, na adres e-mail: .gov.pl zgodnie z poniższym wzorem, w wersji edytowalnej excel (Tabela do pobrania).

Lp.

Podmiot przekazujący uwagi

Nr paragrafu/
punktu/
załącznika

Treść uwag

Uzasadnienie/ propozycja zmiany

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tabela do pobrania


1) Uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).
 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 06.11.2017 14:46
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności