Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

08-09-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projektowane zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Uwzględniając potrzebę zwiększenia dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresów obejmujących Operacje wad serca i aorty piersiowej, niniejszym zarządzeniem wprowadzono współczynnik korygujący o wartości 1,2 przy rozliczaniu przedmiotowych świadczeń. Wysokość współczynnika ustalono w oparciu o wyniki analizy kosztowej tych świadczeń przekazanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jednocześnie w ślad za zmianami w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne zamieniono w katalogu 1z produkty Przetoczenie osocza i Przetoczenie krioprecypitatu na Przetoczenie osocza po karencji i Przetoczenie krioprecypitatu po karencji.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę o przekazanie w terminie do dnia 22 września 2017 r. na adres e-mail: .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 08.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 08.09.2017 13:24
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności