Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - lecznictwo uzdrowiskowe

24-08-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenia Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty1), projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Zmiany w zarządzeniu dotyczą modyfikacji w odpłatności NFZ za wyżywienie i zakwaterowanie świadczeniobiorców o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz pracowników, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 185. poz. 1920, z późn. zm.), w zakresie wskazania, iż ww. koszty za jeden dzień pobytu są rozliczane według stawki dziennej dla pobytu w pokoju, w jakim faktycznie przebywał świadczeniobiorca na leczeniu uzdrowiskowym.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 8 września 2017 roku na adres e-mail:

 


1) Właściwe w sprawie podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 j.t.).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 24.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 24.08.2017 15:20
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności