Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka paliatywna i hospicyjna

16-08-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty1), projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Zmiany wprowadzone w projekcie zarządzenia wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. poz. 236) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1279), jak również Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zmiany dotyczą włączenia do finansowania perinatalnej opieki paliatywnej.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres e-mail:

 

 


1) Właściwe w sprawie podmioty określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 j.t.).

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 16.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 16.08.2017 16:07
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności