Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - podstawowa opieka zdrowotna

19-10-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 – z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), mającego obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Przedstawiony projekt:

  1.  uwzględnia znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1400 – z późn. zm.) w odniesieniu do wskazania środków finansowych przeznaczonych na świadczenia w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej;
  2. doprecyzowuje zasady sprawozdawania świadczeń diagnostycznych w zakresie lekarza POZ od 1 stycznia 2016 roku.

Proszę o przekazanie opinii w sprawie przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 9 listopada 2015 r., do godz. 12.00, na adres e-mail

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 19.10.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 19.10.2015 16:07
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności