Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

31-10-2014

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) wprowadziła zmiany w zakresie danych dotyczących list oczekujących, jakie świadczeniodawcy będą od 2015 r. zobowiązani przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także częstotliwości ich przesyłania.

Obok obecnie sprawozdawanych komunikatami XML informacji o liczbie osób oczekujących, liczbie osób skreślonych z listy oraz średnim czasie oczekiwania, świadczeniodawcy będą zobowiązani przekazywać co miesiąc informacje o imieniu i nazwisku, numerze PESEL każdej osoby wpisanej na listę oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Dotychczas informacje o osobach wpisanych na listy oczekujących były przekazywane przez świadczeniodawców w przypadku ograniczonej liczby świadczeń.

Ponadto świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Informacja ta ma być określana odrębnie dla poszczególnych kategorii medycznych, tj. dla kategorii "przypadek pilny" oraz "przypadek stabilny".

Przedstawione powyżej zmiany zostały uwzględnione w strukturze komunikatu sprawozdawczego

Wszystkie aktualności