Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2003

08-09-2003

Uchwała Nr 10/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, przy ul. Kossutha 13

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości - części działki nr 56/14 o pow. 26 m 2, na której zlokalizowano nowowybudowaną stację transformatorowo-rozdzieczą zasilającą obiekty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, położonej w Katowicach, przy ulicy Kossutha nr 13 - poprzez ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. w Gliwicach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna - Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności