Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2004

30-03-2004

Uchwała Nr 10/2004

z dnia 24 marca 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych kas chorych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz przeznaczenia zysków (nadwyżek przychodów nad kosztami) oraz pokrycia strat (nadwyżek kosztów nad przychodami) osiągniętych przez kasy chorych

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zbadaniu przez biegłych rewidentów, zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) i uzyskaniu pozytywnych opinii z badania, zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. niżej wymienionych kas chorych:

1) Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą we Wrocławiu, stanowiące załącznik Nr 1,

2) Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Bydgoszczy, stanowiące załącznik Nr 2,

3) Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Lublinie, stanowiące załącznik Nr 3,

4) Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Zielonej Górze, stanowiące załącznik Nr 4,

5) Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Łodzi, stanowiące załącznik Nr 5,

6) Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Krakowie, stanowiące załącznik Nr 6,

7) Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Warszawie, stanowiące załącznik Nr 7,

8) Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Opolu, stanowiące załącznik Nr 8,

9) Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Rzeszowie, stanowiące załącznik Nr 9,

10) Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Białymstoku, stanowiące załącznik Nr 10,

11) Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Gdańsku, stanowiące załącznik Nr 11,

12) Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Katowicach, stanowiące załącznik Nr 12,

13) Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Kielcach, stanowiące załącznik Nr 13,

14) Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Olsztynie, stanowiące załącznik Nr 14,

15) Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Poznaniu, stanowiące załącznik Nr 15,

16) Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Szczecinie, stanowiące załącznik Nr 16,

17) Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych z siedzibą w Warszawie, stanowiące załącznik Nr 17.

§ 2.

1. Zyski (nadwyżki przychodów nad kosztami) osiągnięte przez kasy chorych, o których mowa w § 1 pkt 9 - 10, 14 i 17 w wysokości 150.254.636,48 zł przeznacza się na pokrycie strat przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Pokrywa się straty (nadwyżki kosztów nad przychodami) poniesione przez kasy chorych, o których mowa w § 1 pkt 1 - 8, 11 - 13 i 15 - 16 w wysokości - 804.317.061,44 zł z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, a w części przewyższającej fundusz pozostawia się do rozliczenia w następnych okresach przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI

załączniki do uchwały Nr 10/2004 - sprawozdania finansowe kas chorych za 2002r. (w formie odpisu, albowiem oryginały zostały przesłane Ministrowi Zdrowia do akceptacji) dostępne są w formie papierowej w Departamencie Księgowości Centrali NFZ.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 30.03.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.03.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności