Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 10/2020/IV

26-10-2020

UCHWAŁA Nr 10/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zwanej dalej ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 2/2004/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                                     Rudolf Borusiewicz


Załącznik do uchwały Nr 10/2020/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

§ 1.

Regulamin działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia określa sposób realizacji jej zadań, w tym sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał i innych stanowisk Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „Radą”.

§ 2.

1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie i odwołują Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego.

2. Kandydatów na Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego zgłaszają członkowie Rady.

§ 3.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

2. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz z zastrzeżeniem art.100 ust.10 pkt 1 ustawy.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) ustalanie projektu porządku obrad, terminu i miejsca posiedzenia;

2) inicjowanie i organizowanie prac Rady,

3) prowadzenie posiedzeń rady.

4. Przewodniczący Rady może powoływać niezależnych ekspertów w celu opracowania opinii lub ekspertyzy w sprawach rozpatrywanych przez Radę.

5. Obowiązki przewodniczącego, w razie jego nieobecności lub na jego wniosek, wykonuje zastępca przewodniczącego, a w przypadku braku takiej możliwości najstarszy wiekiem członek Rady za jego zgodą.

6. W przypadku odwołania Przewodniczącego z jego funkcji albo z funkcji członka Rady lub jego śmierci, obowiązki Przewodniczącego, do czasu powołania jego następcy, pełni zastępca Przewodniczącego, a w przypadku braku takiej możliwości najstarszy wiekiem członek Rady, który wyrazi na to zgodę.

§ 4.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Prezesem Funduszu”, złożony w trybie art. 101 ustawy albo na wniosek co najmniej trzech członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, złożone w trybie odpowiednio art. 168 ust. 3 lub ust. 5 ustawy, Przewodniczący ustala termin posiedzenia Rady i zwołuje posiedzenie Rady, informując niezwłocznie odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych o terminie i miejscu posiedzenia Rady.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 5.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady oraz osoby, o których mowa w art. 100 ust. 9 ustawy, o terminie posiedzenia Rady i przesyła projekt porządku obrad oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.

§ 6.

Materiały dla Rady mogą być wysyłane członkom Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili oni na to pisemną zgodę, podając adres, na który materiały powinny być wysłane.

§ 7.

1. W sprawach należących do jej zadań Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 11.

2. Członek Rady może przedstawić Radzie, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady.

§ 8.

1.W szczególnych przypadkach Członek Rady może, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, wziąć udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności systemów zdalnej komunikacji między Centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ.

2. Zamiar uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Rady i Biura Rady Funduszu najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Sposób uczestniczenia w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy spraw, w których prezentowane byłyby informacje ustawowo chronione.

4. Uczestnictwo Członka Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący odnotowuje na liście obecności”.

§ 9.

Z uzasadnionych powodów Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub co najmniej trzech członków Rady, zarządzić przeprowadzenie  posiedzenia Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków Rady. Podczas takiego posiedzenia oświadczenia woli członków Rady mogą być składane w formie dokumentowej. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

1.Uchwały Rady podejmowane na posiedzeniu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na umotywowany wniosek członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym, chyba że Rada inaczej postanowi.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący oddaje głos imienny.

5. Rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego.

6. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca Przewodniczącego, lub w przypadku braku takiej możliwości osoba przewodnicząca posiedzeniu.

7. Do innych niż uchwały stanowisk Rady ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

1. Z uzasadnionych powodów Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub co najmniej trzech członków Rady, zarządzić podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady (tryb obiegowy).

2. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Rady nie powinien być krótszy niż 3 dni od dnia dojścia materiałów do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili na piśmie lub w formie elektronicznej zgodę na proponowaną jej treść bez zastrzeżeń. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Radę na posiedzeniu.

4. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym.

§ 12.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1. numer kolejny protokołu,

2. datę i miejsce posiedzenia,

3. listę obecnych osób,

4. porządek obrad,

5. zwięzłą relację z przebiegu posiedzenia z uwzględnieniem na żądanie członka Rady odnotowania jego wypowiedzi w części lub całości,

6. treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania,

7. treść przyjętych stanowisk wobec których nie jest wymagana forma uchwały.

3. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał. Do dokumentacji posiedzenia załącza się, w nieedytowalnej formie elektronicznej, materiały przesłane członkom przed posiedzeniem lub prezentowane podczas posiedzenia.

4. Członkowi Rady przysługuje prawo zgłoszenia uwag i poprawek do treści protokołu.

5. Protokół posiedzenia Rady, po jego przyjęciu przez Radę, podpisują osoba, która przewodniczyła obradom, oraz protokolant.

§ 13.

1. Rada może, w drodze uchwały powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania dla Rady opinii, stanowiska lub projektu uchwały lub przeprowadzenia kontroli w oznaczonych sprawach należących do jej kompetencji.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Radę.

3. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania decyzji określa regulamin przyjęty przez zespół większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zespołu.

4. Termin i zakres przedmiotowy spotkań zespołu ustala przewodniczący zespołu.

§ 14.

1. Zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Rada  dokonuje nie częściej niż raz na kwartał, na ostatnim posiedzeniu planowanym w danym kwartale - chyba że zachodzi okoliczność nie cierpiąca zwłoki.

2. Zmiana rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych w zakresie wydatków oddziału wojewódzkiego NFZ, odnośnie do której nie dołączono opinii rady tego oddziału, może być poprzedzona zasięgnięciem takiej opinii przez Przewodniczącego Rady.

§ 15.

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia centrala Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

  

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 26.10.2020 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności