Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2003

08-09-2003

Uchwała Nr 11/2003
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 2 i art. 137 ust. 2, w związku z art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia uchwala plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia do niezwłocznego przesłania planu, o którym mowa w § 1, do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna - Duch

Załącznik do uchwały dostępny jest na wniosek w Biurze Rady NFZ


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności