Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2004

15-04-2004

Uchwała Nr 11/2004

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 5, poz. 37) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia - po zapoznaniu się z rekomendacją z dnia 7 kwietnia 2004r. Zespołu Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do opracowania stanowiska Rady Funduszu w związku ze złożonym przez Zarząd Funduszu wnioskiem o wyrażenie zgody przez Radę Funduszu na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań, których wartość przekracza równowartość w złotych 200.000 euro, po przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, powołanego uchwałą Nr 2/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2004r. - wyraża zgodę na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań, prowadzonych na podstawie art. 83 pkt 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z następującymi świadczeniodawcami:

1) Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej z siedzibą Warszawie, przy ul. Karowej 2 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 18.243.250,00zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100gr),

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lotha 26 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 42.701.780,00zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 00/100gr),

3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 38.638.020,00zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia zł 00/100gr),

4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bytowie, przy ul. Lęborskiej 13 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 4.302.210,00 (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące dwieście dziesięć zł 00/100gr),

5) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku, przy ul. Zwycięstwa 12 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 13.535.600,00zł (słownie: trzynaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset zł 00/100gr),

6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nadmorskie Centrum Medyczne" z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Majewskich 26 - w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - na kwotę 2.847.830,00zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści zł 00/100gr),

7) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Srebrniki 1 - w rodzaju lecznictwo psychiatryczne i uzależnień - - na kwotę 10.176.300,00zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł 00/100gr),

8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Malborku, przy ul. Słowackiego 71/73 - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 5.408.280,00zł (słownie: pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł 00/100gr),

9) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku, przy ul. Zwycięstwa 12 - w rodzaju lecznictwo psychiatryczne i uzależnień - na kwotę 1.124.235,00zł (słownie: milion sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć zł 00/100gr),

10) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Nr 4 Akademii Medycznej im. Wiktora Degi w Poznaniu SPZOZ z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 - w rodzaju rehabilitacja lecznicza - na kwotę 6.500.001,00zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy jeden zł 00/100gr),

11) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci "Miłowody" SPZOZ - w rodzaju rehabilitacja lecznicza - Kowanówko, Miłowody 2 - na kwotę 2.414.980,00zł (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł 00/100gr),

12) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 42 - w rodzaju rehabilitacja lecznicza - na kwotę 1.152.000,00zł (słownie: milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł 00/100gr),

13) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 42 - w rodzaju lecznictwo psychiatryczne i uzależnień - na kwotę 1.613.328,00zł (słownie: milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł 00/100gr),

14) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 3.099.998,00 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100gr) - na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2004r.,

15) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 8.752.774,00zł (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery zł 00/100gr) - na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2004r.,

16) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie - w rodzaju lecznictwo szpitalne - na kwotę 5.480.315,00zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście zł 00/100gr) - na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 15.04.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 28.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności