Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2019/III

28-06-2019

UCHWAŁA Nr 11/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm 1).) , Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 18 czerwca 2019 r. wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmuje Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          Przewodniczący Rady
   Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 28.06.2019 10:53
Aktualizacja informacji: 28.06.2019 11:07
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności