Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2019/III

01-02-2019

UCHWAŁA Nr 1/2019/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1)) w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego 22 stycznia 2019 r., wniosku Prezesa NFZ i po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyraża zgodę na zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 r. umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle, z wykonawcą T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017622
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.2)), na warunkach określonych w tym wniosku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 i z 2019 r. poz. 53.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.02.2019 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności