Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2020/III

03-02-2020

UCHWAŁA Nr 1/2020/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2020 r. Prezesa NFZ, przyjmuje Rzeczowy Plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

   § 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia rekomenduje Prezesowi NFZ politykę centralizacji zakupów przy realizacji planu, o którym mowa w §1.

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                          Przewodniczący Rady
  Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.02.2020 15:23
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności