Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2020/IV

27-08-2020

Uchwała Nr 1/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398), art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.1)) oraz § 9 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.2)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża pozytywną opinię w sprawie odwołania Pana Adama Niedzielskiego ze stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, składając podziękowania za owocną pracę na rzecz Funduszu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                              Rudolf Borusiewicz

                                                                                              Piotr Ciompa

                                                                                              Małgorzata Gałązka-Sobotka

                                                                                              Jarosław Janas

                                                                                              Joanna Anna Jończyk

                                                                                              Anna Karczmarz

                                                                                              Krystyna Machulak

                                                                                              Maria Jolanta Ochman

                                                                                              Michał Edward Skoczylas

 


1) Zmiany powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020, poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r. i Nr 8/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.08.2020 10:27
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności