Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2021/IV

14-01-2021

UCHWAŁA Nr 1/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)) oraz § 11 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/2020/IV z dnia 21 października 2020 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z § 2 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 poz. 1992), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 stycznia 2021 r. Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, wyraża zgodę na zawarcie w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na potrzeby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z firmą Archicom Nieruchomości 14 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 45, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745397, REGON 368712669, umowy najmu pomieszczeń usługowych, pomieszczenia biurowego oraz miejsc parkingowych w budynku biurowo-usługowym usytuowanym na gruncie znajdującym się przy ul. Traugutta 55 we Wrocławiu (działka nr 101 obręb 0022 Południe) dla której w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków (IV Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzona jest księga wieczysta o numerze WR1K/00372300/1

- na warunkach określonych w tym wniosku i załączonym projekcie umowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.01.2021 12:59
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności