Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2003

26-05-2004

Uchwała Nr 12/2003
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 1 oraz art. 220 b ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu, przyjmuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Projekt, o którym mowa w § 1, Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże niezwłocznie:

  1. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
  2. w części odnoszącej się do właściwego województwa - do właściwego zarządu województwa i wojewody;
  3. w zakresie planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych - do właściwych ministrów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna - Duch

Załącznik do uchwały dostępny jest na wniosek w Biurze Rady NFZ oraz na tej stronie


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: 26.05.2004 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności