Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2004

10-05-2004

Uchwała Nr 12/2004

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 11/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 5, poz. 37) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 11/2004 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2004r. w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 42 - w rodzaju opieka długoterminowa - na kwotę 1.613.328,00zł (słownie: milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł 00/100gr),".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 14 kwietnia 2004r.

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 10.05.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.05.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności