Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2014/II

26-06-2014

Uchwała Nr 12/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 18 czerwca 2014 r. wniosku  Prezesa NFZ oraz uwzględniając autopoprawkę do tego wniosku z dnia 25 czerwca 2014, przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zastępca Przewodniczącego Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 26.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.07.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności