Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 12/2015/III

13-07-2015

UCHWAŁA Nr 12/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 lipca 2015 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2015 r., Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża pozytywną opinię w sprawie odwołania Pani Julity Jaśkiewicz ze stanowiska Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych, wobec złożonej przez nią rezygnacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.07.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 13.07.2015 15:53
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności