Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2015/III

17-09-2015

UCHWAŁA Nr 13/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2015 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.[1]), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 8 września 2015 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2015 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2015 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2015 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2015 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359 i 1365.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 17.09.2015 15:58
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności