Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2020/IV

24-11-2020

UCHWAŁA Nr 13/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 12 listopada 2020 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, przyjmuje Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.11.2020 13:31
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności