Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2021/IV

28-06-2021

UCHWAŁA Nr 13/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1) Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 czerwca 2021 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz.97, 159 i 694.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.06.2021 10:51
Aktualizacja informacji: 15.07.2021 11:46
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności