Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2009/I

25-06-2009

Uchwała Nr 14/2009/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r. przedstawione przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady
      Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 25.06.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.06.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności