Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2012/II

03-07-2012

Uchwała Nr 14/2012/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 28 czerwca 2012 r.       

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Służb Mundurowych upoważnionego do wykonywania kompetencji Prezesa NFZ przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. przedstawione w dniu 21 czerwca 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodnicząca Rady
                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                         Renata Hayder

 


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 3.07.2012 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 3.07.2012 r. Agnieszka Długokęcka
Wszystkie aktualności