Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2020/IV

21-12-2020

UCHWAŁA Nr 14/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2020 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącego obowiązki Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2020 roku, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 21.12.2020 15:52
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności