Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 15/2021/IV

28-06-2021

UCHWAŁA Nr 15/2021/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 i 2022 r. z opcją przedłużenia na kolejny okres

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1398, z późn. zm.1) oraz art. 52 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej dalej ustawą, Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (to jest: jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich i Centrali Funduszu oraz rocznych łącznych sprawozdań finansowych Funduszu), za 2021 r. i za 2022 r., z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres, przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzgodnieniu z Zastępcą Prezesa NFZ ds. Operacyjnych pełniącym obowiązki Prezesa Funduszu, powierza Dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Funduszu, za jego zgodą, następujące czynności w postępowaniu, o którym mowa w § 1:

1) powołanie komisji przetargowej;
2) powoływanie i odwoływanie członków komisji przetargowej;
3) podejmowanie decyzji w sprawie zasięgnięcia opinii biegłego (rzeczoznawcy) na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej;
4) podejmowanie, na wniosek komisji przetargowej decyzji o:

a) zatwierdzaniu modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
b) zamianach terminów składania ofert,
c) udzielaniu wykonawcom wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia,
d) wystąpieniu do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
e) wystąpieniu do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert, uzupełnienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych;

5) zatwierdzanie przygotowanego przez komisję przetargową projektu odpowiedzi w sprawie złożonego odwołania;
6) podpisywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami;
7) podpisywanie pism w związku z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a także potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym odpowiedź na odwołanie wymaga akceptacji Rady Funduszu.

§ 3.

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Funduszu przedstawi Radzie Funduszu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., opracowany przez komisję przetargową, projekt specyfikacji warunków zamówienia, celem zatwierdzenia.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają odpowiednie zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 35/2015/BAG Prezesa NFZ z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz regulaminu pracy komisji przetargowych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia2.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                           Rudolf Borusiewicz

                                                                                            


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

2 Powołane zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 13/2016/BAG z dnia 4 marca 2016 r. oraz Nr 115/2020/BAG z dnia 24 lipca 2020 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.06.2021 10:51
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności